bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.charsznica.pl
Uchwały Rady strona główna 

Rok 2017

 Uchwała Nr XXVI/167/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa - Prawo oświatowe.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:40:18 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:41:00.
 Uchwała Nr XXVI/168/2017 w sprawie: wskazania przedstawicieli z Rady Gminy do składu Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:56:17 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:41:00.
 Uchwała Nr XXVI/169/2017 w sprawie: aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:58:16 | Data modyfikacji: 2017-02-06 14:58:46.
 Uchwała Nr XXVI/170/2017 w sprawie: przyjęcia Planu Mobilności dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:58:51 | Data modyfikacji: 2017-02-07 11:59:21.
 Uchwała Nr XXVI/171/2017 w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok, Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:01:46 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/172/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:04:21 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/173/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:06:05 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:08:02 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/175/2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:09:51 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:10:28.
 Uchwała Nr XXVI/176/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:12:36 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:13:04.
 Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:42:46 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:13:04.
 Uchwała Nr XXVII/178/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:46:00 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:46:38.
 Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:49:33 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/180/2017 w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:52:05 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/181/2017 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szcezgółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:57:38 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/182/2017 w sprawie: zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:00:41 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/183/2017 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:08:08 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/184/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:10:38 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/185/2017 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:12:47 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/186/2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:15:00 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:15:46.
 Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:17:54 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:18:29.
 Uchwała Nr XXVIII/188/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego za 2016 rok Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:04:46 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:06:35.
 Uchwała Nr XXVIII/189/2017 w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:09:21 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:06:35.
 Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:11:48 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:12:58.
 Uchwała Nr XXVIII/191/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:15:19 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:16:21.
 Uchwała Nr XXIX/192/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Charsznica za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:18:43 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:16:21.
 Uchwała Nr XXIX/193/2017 w sprawie: absolutorium za 2016 rok dla Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:21:15 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:16:21.
 Uchwała Nr XXIX/194/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica dla nieruchomości: Charsznica, Pogwizdów, Ciszowice, Podlesice, Pogwizdów, Swojczany, Uniejów-Kolonia, Witowice, Tczyca

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:24:13 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:16:21.
 Uchwała Nr XXIX/195/2017 w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mokołaja Kopernika w Swojczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:26:02 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:16:21.
 Uchwała Nr XXIX/196/2017 w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pogwizdowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:27:52 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:31:37.
 Uchwała Nr XXIX/197/2017 w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół w Tczycy w Szkołę Podstawową w Tczycy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:29:21 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/198/2017 w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy w Szkołę Podstawową im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:57:27 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/199/2017 w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 20:59:25 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/200/2017 w sprawie: zmiany nazwy Punktu Przedszkolnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 21:01:04 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/201/2017 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu rewitalizacyjnego pn."Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy."

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 21:03:37 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/202/2017 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 21:08:11 | Data modyfikacji: 2017-11-27 20:39:34.
 Uchwała Nr XXIX/203/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-27 21:10:53 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXIX/204/2017 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 19:40:57 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/205/2017 w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 19:43:04 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/206/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 19:55:37 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/207/2017 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego Kraków Krowodrze wraz z odpowiedzią na skargę.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 19:57:30 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/208/2017 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Gminy Charsznica Nr III/16/2014 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 19:59:21 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/209/2017 w sprawie: zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:16:09 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXX/210/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:26:10 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXXI/211/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Charsznica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:28:01 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.
 Uchwała Nr XXXI/212/2017 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy z wpłat nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 2017 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:29:55 | Data modyfikacji: 2017-11-27 21:13:20.

Zobacz:
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   Rok 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:29:55
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl