Znak OS –  7625/5/2010                                                      Miechów-Charsznica dn. 14.06.2011 r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


 


Działając na podstawie art. 49 Kpa, w związku z art. 97 § 2 Kpa zawiadamiam, że Wójt Gminy Charsznica postanowieniem z dnia 03.06.2011 r., znak OS-7625/5/2010 odwiesił zawieszone z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza, gm. Charsznica


 


Postępowanie administracyjne prowadzone jest na wniosek „Agro-Wit” Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 32-250 Charsznica.


 


Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Charsznica,                          ul. Kolejowa 20 , 32-250 Charsznica, pok. 24, tel. 41 – 38-36-162 w. 24 w godzi. 7.30 –15.30.


 


Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


 


 


 


 


 


 


Znak OS –  7625/5/2010                                                        Miechów-Charsznica dn.14.06.2011 r


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Urząd Gminy w Charsznicy, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 08.12.2010 r wpłynął wniosek                  „Agro-Wit” Agnieszka Malinowska, Jelcza 200A, 32-250 Charsznica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza, gm. Charsznica


Mając na uwadze, że przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 92, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Charsznica, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.


Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 20.06.2011r do 11.07.2011r w Urzędzie Gminy w Charsznicy, pok nr 24, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Charsznica przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:42:35 | Data modyfikacji: 2011-06-15 11:43:13.

Zobacz:
 Budowa budynku kwaszarni realizowanego na działkach o nr ew. 1125,1126/4,1126/3 położonych w obrębie Jelcza,gm. Charsznica . 
Data wprowadzenia: 2011-06-15 11:42:35
Data modyfikacji: 2011-06-15 11:43:13
Opublikowane przez: Mateusz Peroń