Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Wprowadzenie
Zgodnie z art. 24 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym (dalej: oświadczenie majątkowe) w terminie do 30 kwietnia każdego roku zobowiązani są:
- W ó j t - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- P r z e w o d n i c z ą c y Rady Gminy - oświadczenie majątkowe składa do wojewody,
- R a d n i - oświadczenie majątkowe składają do Przewodniczącego Rady Gminy
- S e k r e t a r z Gminy, S k a r b n i k Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej Gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - oświadczenie majątkowe składają do Wójta
Oświadczenia o stanie majątkowym składane są wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.
Analizy danych zawartych w oświadczeniu o stanie majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe oraz Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie.
Oświadczenia o stanie majątkowym (część "A" -informacja jawna) są zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-08-02 14:36:58.
 wzór oświadczenia majątkowego

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 10:13:16.

Zobacz:
   Radni
   Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Pracownicy Urzędu Gminy
Data wprowadzenia: 2014-08-28 10:13:16
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl