Charsznica: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica
Numer ogłoszenia: 193890 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94269 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Modernizacje systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu: - istniejących konstrukcji nośnych - wysięgniki, mocowania, haki, - istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń - przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, - wymiana istniejących punktów świetlnych - oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia w ilości 1 011 szt., na nowo zaprojektowane. - zgodnie z dokumentacją projektową - centrum gminy Charsznica oświetlone ma być w technologii LED ( 194 szt ) Zakres prac dla poszczególnych miejscowości Gminy zawiera dokumentacja techniczna. - wyniesienie układów sterowania oświetleniem ze wspólnych szaf na stacjach transformatorowych wg. warunków wydanych przez właściciela sieci ( PGE Dystrybucja rejon Miechów ) . - dokonanie wszelkich ustaleń i uzgodnień z właścicielem sieci PGE Dystrybucja dotyczących prac przy systemie sterowania. - zastosowanie inteligentnego systemu sterowania , zgodnie z opracowaniem technicznym w 62 szafach SO. - system sterowania musi zapewniać płynną regulację natężenia oświetlenia, oraz odczyt parametrów pracy lamp ( napięcie zasilania, pomiar zużytej energii, czasu pracy systemu ). - niezależnie od zastosowanego systemu ( indywidualne / grupowe ) sterowanie powinno zapewniać wysyłanie sygnałów - załącz/wyłącz oraz zmiany natężenia oświetlenia poza wyznaczonymi godzinami pracy. - powyższe dane muszą być dostępne Zamawiającemu na określonym stanowisku pracy po zalogowaniu się. - odczyt danych powinien być udostępniony na bieżąco i posiadać możliwość tworzenia raportów, w formie wydruków. - stany awaryjne ( otwarcie szafy, zanik napięcia, załączenie poza systemem, itd. ) muszą być sygnalizowane natychmiastowo w postaci alarmu i powiadomienia. - komunikacja pomiędzy sterownikiem w szafie SO, a oprawą powinna odbywać się po istniejącej sieci. - komunikacja pomiędzy stanowiskiem operatora a szafami odbywać się powinna za pośrednictwem sygnału GSM / GPRS. - system powinien umożliwiać konfigurację poziomu redukcji mocy w ustalonych przedziałach czasowych. - wykonać aktualizację elektronicznej inwentaryzacji systemu oświetlenia, posiadaną przez Gminę Charsznica. Inwentaryzacja jest w formie aplikacji internetowej z wbudowaną bazą danych obiektów systemu oświetlenia, wykorzystującą elementy technologii GIS. W ramach zadania wykonawca dokona aktualizacji poprzez pomiary GIS zmodernizowanych punktów światła, szaf SO, oraz stacji Transformatorowych, zgodnie z atrybutami posiadanymi przez Zamawiającego w opisach obiektów systemu oświetlenia. Pomiarów należy dokonać poprzez lokalizację współrzędnych X,Y w formacie.shp, obsługiwaną przez programy GIS oraz w formacie DWG lub DXF, zapisana w systemie odniesień przestrzennych w układzie prostokątnym płaskich, strefa Polska 1992/19, WGS 1984, system wysokości MSL( Średni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global ) z odchyleniem standardowym mieszczącym się w przedziale 50 cm [ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z późn. zmianami]...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2415640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ