Charsznica: Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica-Etap II
Numer ogłoszenia: 273112 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185590 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica-Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa 169 szt kompletnych przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica w miejscowościach: Charsznica; Dąbrowiec; Jelcza; Marcinkowice; Podlesice; Pogwizdów; Swojczany; Tczyca; Uniejów Parcela; Uniejów Rędziny; Wierzbie; Witowice.Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej, rozruch oczyszczalni, przeskolenie użytkowników w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2053403,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ