Charsznica: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, szatni, kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
Numer ogłoszenia: 351958 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312526 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, szatni, kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz mebli i wyposażenia do sal, szatni, kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica do oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica. Części I - Zakup i dostawa artykułów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych. Części II -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego. Części III- Zakup i dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i zapewniającego bezpieczne warunki. Części IV - Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni oraz utrzymania czystości.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.16.21.00-6, 37.80.00.00-6, 44.81.20.00-0, 39.16.00.00-1, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 37.52.00.00-9, 30.19.00.00-7, 30.23.21.10-8, 32.00.00.00-3, 32.32.00.00-2, 32.32.00.00-6, 48.52.00.00-9, 48.90.00.00-7, 39.71.31.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa artykułów plastycznych,zabawek i pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54247,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego,audiowizualnego i elektrycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38525,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Zakup i dostawa mebli do szatni ,wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniajacego bezpieczne warunki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50287,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni oraz utrzymania czystości

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26538,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ