Charsznica: Remont drogi gminnej Witowice Zarzecze Dela K140083 działka 514/1, 515/2 obręb 17 Witowice w km 0+445-0+470, 0+480-0+700. Remont drogi gminnej Wierzbie Jeżówka k/Ławika K140075 działka nr 392 obręb 16 Wierzbie w km 0+090-0+200, 0+250-0+493.
Numer ogłoszenia: 92519 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110796 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Witowice Zarzecze Dela K140083 działka 514/1, 515/2 obręb 17 Witowice w km 0+445-0+470, 0+480-0+700. Remont drogi gminnej Wierzbie Jeżówka k/Ławika K140075 działka nr 392 obręb 16 Wierzbie w km 0+090-0+200, 0+250-0+493..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej Witowice Zarzecze Dela K140083 działka 514/1, 515/2 obręb 17 Witowice w km 0+445-0+470, 0+480-0+700. Remont drogi gminnej Wierzbie Jeżówka k/Ławika K140075 działka nr 392 obręb 16 Wierzbie w km 0+090-0+200, 0+250-0+493. Szczegóły zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132795,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ