Charsznica: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki,pomoce dydaktyczne,artykuły plastyczne,sprzęt komputerowy,multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal,szatni,kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
Numer ogłoszenia: 312526 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki,pomoce dydaktyczne,artykuły plastyczne,sprzęt komputerowy,multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal,szatni,kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz mebli i wyposażenia do sal, szatni, kuchni w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica do oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica. Części I - Zakup i dostawa artykułów plastycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych. Części II -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego i elektrycznego. Części III- Zakup i dostawa mebli, wyposażenia wypoczynkowego i zapewniającego bezpieczne warunki. Części IV - Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.80.00.00-6, 44.81.20.00-0, 39.16.00.00-1, 39.16.10.00-8, 39.15.00.00-8, 37.52.00.00-9, 30.19.00.00-7, 30.23.21.10-8, 32.00.00.00-3, 32.32.00.00-2, 32.32.00.00-6, 48.52.00.00-9, 48.90.00.00-7, 39.71.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium niewymagalne

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy,zaakceptowany wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności zmiany umowy mogą dotyczyć 1)terminów harmonogramu dostaw 2)terminu realizacji zamówienia 3)wynagrodzenia 4)warunków płatności; 2.Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło 2)zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy 3)gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w innych nieprzewidzianych przypadkach, których nie można było przewidzieć, a leżących po stronie Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Charsznicy ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Charsznica ul. kolejowa 20 ; 32-250 Charsznica (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa artykułów plastycznych,zabawek i pomocy dydaktycznych.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego, i elektrycznego.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa mebli do sal i szatni, wyposażenia wypoczynkowego i wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i dostawa wyposażenia do kuchni.