Charsznica: Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
Numer ogłoszenia: 324472 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę dwóch placów zabaw: - w Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy - Szkoła Podstawowa, - w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Oddział Przedszkolny w Uniejowie Rędzinach o nawierzchni bezpiecznej, elastyczne płyty na bazie granulatów gumowych SBR i EPDM wraz z urządzeniami zabawowymi oraz doposażenie dwóch istniejących placów zabaw w Szkole Podstawowej w Swojczanach w urządzenia zabawowe oraz Zespole Szkół w Tczycy - Szkoła Podstawowa w urządzenia zabawowe oraz bezpieczną nawierzchnię Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno - użytkowy stanowiący część III SIWZ /dotyczy zaprojektowania i budowy dwóch placów zabaw / oraz specyfikacja na dostawy i montaż urządzeń zabawowych doposażających dwa place zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni stanowiąca część IV SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 45.23.32.59-6, 45.34.20.00-6, 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 3000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy, 2 Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22, 3.Wzór załączonej umowy poświadczony przez wykonawcę,że przyjmuje go bez zastrzeżeń, 4.Opis lub fotografie urządzeń zabawowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Charsznicy ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, pokój 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Charsznicy -sekretariat ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie