Charsznica: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica
Numer ogłoszenia: 94269 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Modernizacje systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Charsznica. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Gminę poprzez wymianę następujących elementów systemu: - istniejących konstrukcji nośnych - wysięgniki, mocowania, haki, - istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń - przewody od granicy stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki, - wymiana istniejących punktów świetlnych - oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia w ilości 1 011 szt., na nowo zaprojektowane. - zgodnie z dokumentacją projektową - centrum gminy Charsznica oświetlone ma być w technologii LED ( 194 szt ) Zakres prac dla poszczególnych miejscowości Gminy zawiera dokumentacja techniczna. - wyniesienie układów sterowania oświetleniem ze wspólnych szaf na stacjach transformatorowych wg. warunków wydanych przez właściciela sieci ( PGE Dystrybucja rejon Miechów ) . - dokonanie wszelkich ustaleń i uzgodnień z właścicielem sieci PGE Dystrybucja dotyczących prac przy systemie sterowania. - zastosowanie inteligentnego systemu sterowania , zgodnie z opracowaniem technicznym w 62 szafach SO. - system sterowania musi zapewniać płynną regulację natężenia oświetlenia, oraz odczyt parametrów pracy lamp ( napięcie zasilania, pomiar zużytej energii, czasu pracy systemu ). - niezależnie od zastosowanego systemu ( indywidualne / grupowe ) sterowanie powinno zapewniać wysyłanie sygnałów - załącz/wyłącz oraz zmiany natężenia oświetlenia poza wyznaczonymi godzinami pracy. - powyższe dane muszą być dostępne Zamawiającemu na określonym stanowisku pracy po zalogowaniu się. - odczyt danych powinien być udostępniony na bieżąco i posiadać możliwość tworzenia raportów, w formie wydruków. - stany awaryjne ( otwarcie szafy, zanik napięcia, załączenie poza systemem, itd. ) muszą być sygnalizowane natychmiastowo w postaci alarmu i powiadomienia. - komunikacja pomiędzy sterownikiem w szafie SO, a oprawą powinna odbywać się po istniejącej sieci. - komunikacja pomiędzy stanowiskiem operatora a szafami odbywać się powinna za pośrednictwem sygnału GSM / GPRS. - system powinien umożliwiać konfigurację poziomu redukcji mocy w ustalonych przedziałach czasowych. - wykonać aktualizację elektronicznej inwentaryzacji systemu oświetlenia, posiadaną przez Gminę Charsznica. Inwentaryzacja jest w formie aplikacji internetowej z wbudowaną bazą danych obiektów systemu oświetlenia, wykorzystującą elementy technologii GIS. W ramach zadania wykonawca dokona aktualizacji poprzez pomiary GIS zmodernizowanych punktów światła, szaf SO, oraz stacji Transformatorowych, zgodnie z atrybutami posiadanymi przez Zamawiającego w opisach obiektów systemu oświetlenia. Pomiarów należy dokonać poprzez lokalizację współrzędnych X,Y w formacie.shp, obsługiwaną przez programy GIS oraz w formacie DWG lub DXF, zapisana w systemie odniesień przestrzennych w układzie prostokątnym płaskich, strefa Polska 1992/19, WGS 1984, system wysokości MSL( Średni poziom morza), model geoidy EGM96 (Global ) z odchyleniem standardowym mieszczącym się w przedziale 50 cm [ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z późn. zmianami]..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł). Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 2 § 9 SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Potwierdzenie złożenia wadium. 3. Kosztorys ofertowy - zgodnie z załączonym przedmiarem, według załączonego wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica pok. 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica pok. 10 sekretariat Urzędu Gminy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie