Charsznica: Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy
Numer ogłoszenia: 111424 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52614 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją elektrowni fotowoltaiczno- kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków oraz uzyskanie określonych wskaźników rezultatu dla inwestycji. 2) Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę osiągnięcia następujących wskaźników: Moc zainstalowana (energia odnawialna:słoneczna): 89,7kWp Minimalna ilość wytworzonej energii elektrycznej w skali jednego roku nie mniej niż 84 359kWh przez kolejne 5 lat od dnia protokolarnego odbioru końcowego. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu:Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy. 3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji b. wykonanie konstrukcji pod panele pv i pvt, c. montaż modułów fotowoltaicznych, d. montaż modułów kogeneracyjnych pvt, e. montaż inwerterów, f. montaż okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń elektrycznych, g. montaż układów pomiarowych i sterujących, h. montaż armatury, i. montaż orurowania, j. wykonanie instalacji odgromowej k. sprawdzenie i uruchomienie instalacji, l. zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego, m. oddanie do użytkowania instalacji,. n. dokumentacja powykonawcza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do SIWZ i będące jej integralną częścią..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2, 45.30.00.00-0, 09.33.11.00-9, 09.33.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 925400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ