Charsznica: Zakup dostawa i montaż wyposażenia do toalet w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
Numer ogłoszenia: 27851 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22360 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup dostawa i montaż wyposażenia do toalet w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup,dostawa i montaż wyposażenia do toalet w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica,realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.44.00-2, 44.41.13.00-7, 44.41.17.40-3, 38.62.20.00-1, 44.41.00.00-0, 44.41.16.00-0, 39.71.51.00-8, 39.83.17.00-3, 44.22.12.00-7, 42.13.00.00-9, 44.41.14.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6008,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ