Charsznica: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy.
Numer ogłoszenia: 333682 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300318 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zapewnienie łącza dostępu do Internetu w technologii przewodowej bądź bezprzewodowej : Wifi lub Wimax, dopuszcza się również zastosowanie technologii VSAT lub GSM/CDMA/LTE (pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie). Dostęp do Internetu ma obejmować podłączenie 235 komputerów w uprawnionych gospodarstwach domowych (na terenie Gminy Charsznica) oraz w 9 jednostkach podległych Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji. Charakterystyka usługi: W jednostkach podległych Gminie Zamawiający oczekuje podłączenia jednego łącza internetowego dla całego obiektu, które zapewni dostęp do Internetu dla wszystkich dostarczonych do danej Jednostki zestawów komputerowych. Zastosowana technologia musi zapewnić stałą przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych danych. W przypadku jednostek podległych sale komputerowe wyposażone są w sieć LAN wykonawca musi dostarczyć urządzenie dostępowe. Parametry techniczne: - stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 37 miesięcy), co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, (sieć Internet musi działać na komputerach Beneficjentów Ostatecznych). - W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2048 kbit/s, transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbit/s, - W przypadku jednostek podległych Gminie transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s, transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, - nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych, - w przypadku technologii VSAT czy GSM/CDMA/LTE wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla: gospodarstw domowych musi być minimum 10 GB miesięcznie jednostek podległych Gminie Charsznica musi być nielimitowana - po wykorzystaniu limitu Internet w musi dalej działać (dopuszczalne jest zmniejszenie prędkości) - dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie może być wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu, Inne: - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania łącza tak, aby była możliwość samodzielnego podłączenia komputerów do Internetu. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Charsznica. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 15% użytkowników prywatnych w trakcie realizacji projektu. Wykonawca dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. Uwaga Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może nastąpić później niż 01.01.2016r . Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: - Kontroli ewentualnych nadużyć; - Kontroli poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; - Bieżącego usuwania awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych - Uruchomienia telefonicznego centrum serwisowego dla uczestników projektu, działające w godzinach co najmniej od 9.00 - do 17.00 w dni robocze - Reagowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników; - Prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych - Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); - Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszeń serwisowych do 24h przy zgłoszeniu awarii przez BO oraz JP;..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130284,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ