Charsznica: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy
Numer ogłoszenia: 300318 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie łącza dostępu do Internetu w technologii przewodowej bądź bezprzewodowej : Wifi lub Wimax, dopuszcza się również zastosowanie technologii VSAT lub GSM/CDMA/LTE (pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie). Dostęp do Internetu ma obejmować podłączenie 235 komputerów w uprawnionych gospodarstwach domowych (na terenie Gminy Charsznica) oraz w 9 jednostkach podległych Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów stanowiącej załącznik nr 5 do Specyfikacji. Charakterystyka usługi: W jednostkach podległych Gminie Zamawiający oczekuje podłączenia jednego łącza internetowego dla całego obiektu, które zapewni dostęp do Internetu dla wszystkich dostarczonych do danej Jednostki zestawów komputerowych. Zastosowana technologia musi zapewnić stałą przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych danych. W przypadku jednostek podległych sale komputerowe wyposażone są w sieć LAN wykonawca musi dostarczyć urządzenie dostępowe. Parametry techniczne: - stały dostęp do sieci Internet (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 37 miesięcy), co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, (sieć Internet musi działać na komputerach Beneficjentów Ostatecznych). - W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2048 kbit/s, transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbit/s, - W przypadku jednostek podległych Gminie transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s, transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, - nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych, - w przypadku technologii VSAT czy GSM/CDMA/LTE wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla: gospodarstw domowych musi być minimum 10 GB miesięcznie jednostek podległych Gminie Charsznica musi być nielimitowana - po wykorzystaniu limitu Internet w musi dalej działać (dopuszczalne jest zmniejszenie prędkości) - dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie może być wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu, Inne: - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania łącza tak, aby była możliwość samodzielnego podłączenia komputerów do Internetu. - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Charsznica. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 15% użytkowników prywatnych w trakcie realizacji projektu. Wykonawca dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. Uwaga Uruchomienie usługi stałego dostępu do Internetu dla zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Zamawiającemu nie może nastąpić później niż 01.01.2016r . Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: - Kontroli ewentualnych nadużyć; - Kontroli poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; - Bieżącego usuwania awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych - Uruchomienia telefonicznego centrum serwisowego dla uczestników projektu, działające w godzinach co najmniej od 9.00 - do 17.00 w dni robocze - Reagowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników; - Prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych - Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); - Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu w przypadku zgłoszeń serwisowych do 24h przy zgłoszeniu awarii przez BO oraz JP;.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica pokój nr. 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica pokój nr. 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie