Charsznica: Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Charsznica.
Numer ogłoszenia: 184432 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Charsznica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i zainstalowanie systemów opartych o panele fotowoltaiczne wytwarzających energię elektryczną wraz z niezbędnym oprrządowaniem i okablowaniem, a także układem pomiaru energii pozwalającym na monitorowanie uzysku energii - 50 sztuk mikroinstalacji prosumenckich o mocy 3kW każda dla potrzeb wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych realizowanym w systemie zaprojektuj i wybuduj. a. opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej mikroinstalacji fotowoltaicznej zgodnie z normami i parametrami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym - po 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej . b. wykonanie dokumentacji powykonawczej -po 2 egz. c. zainstalowanie w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową 50 kompletnych fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na budynkach mieszkalnych wskazanych przez Zamawiającego. d. bezpłatny serwis oraz przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. W załączniku nr 2 do PFU określone są adresy nieruchomości poszczególnych miejscowości w których będą wykonywane fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumenckie. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - Zamawiający informuje, że wszystkie użyte w opisie nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń - należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów równoważnych, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno-jakościowych (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn.zm). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywanym przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.30.00.00-0, 09.30.00.00-2, 09.33.12.00-0, 71.22.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 25 000,00 zł .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.charsznica.pl, www.bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Charsznica (Urząd Gminy Charsznica)ul.Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Gmina Charsznica (Urząd Gminy Charsznica) ul.Kolejowa 20, 32-250 Charsznica pokój 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak