Charsznica: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica
Numer ogłoszenia: 29538 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z: 1)położonych na terenie Gminy Charsznica nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Charsznica odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na 1.Wyposażeniu wskazanych przez Gminę nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane spełniające wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Charsznica a w przypadku odpadów selektywnie zbieranych w pojemniki na odpady, zgodnie z następującymi zasadami a) domy jedno- i wielorodzinne w pojemniki na odpady z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów i pojemniki na odpady zmieszane, b) ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych, w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich opróżniania, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca na poziomie 50 dm3 (litrów) odpadów zmieszanych, c) ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, w które Wykonawca wyposaża zamieszkałe nieruchomości, musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych, d) dane szczegółowe ilości i pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów : pojemniki w kolorze czarnym lub szarym na odpady komunalne zmieszane : 120 l - ok. 1200 szt., 240 l - ok. 800 szt., 1100 l - ok. 5 szt., - pojemniki w kolorze zielonym na odpady komunalne segregowane w zakresie szkła : 120 l - ok. 2000 szt., 1100 l - ok. 6 szt., pojemniki w kolorze żółtym na odpady komunalne segregowane w zakresie tworzyw sztucznych, papieru, metalu, odpadów wielomateriałowych : 1100 l - ok. 5 szt., e) Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania ilości i pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów w terminie do 14 dni od zgłoszenia w formie pisemnej zapotrzebowania przez Zamawiającego, 2. Zakupie i dostarczeniu właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach określonych w pkt IV niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, a) dane szczegółowe ilości i pojemności worków do gromadzenia odpadów : - worki w kolorze żółtym na odpady komunalne segregowane w zakresie tworzyw sztucznych, papieru, metalu, odpadów wielomateriałowych :120 l - ok. 3000 szt./miesiąc. 3. Zaopatrzeniu w pojemniki na odpady komunalne punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami zawartymi w pkt V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 4. Sporządzaniu Harmonogramu Usług na zasadach określonych w pkt VI niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 5. Sporządzaniu Raportów miesięcznych na zasadach określonych w pkt VII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 6. Poddawaniu się Kontroli na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 7. Wykonywaniu Dyżurów na zasadach określonych w pkt IX niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów w taki sposób, by wokół pojemników zachowana była czystość i porządek. Odbieranie odpadów może następować od godz. 7.00 do 20.00. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do : 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Wykaz posesji do obsługi zostanie udostępniony Wykonawcy, który wygra przetarg przed zawarciem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

parafowany przez Wykonawcę projekt umowy zał. nr 7 do SIWZ, potwierdzenie wniesienia wadium , wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, kopie dowodów rejestracyjnych wraz z kopiami polis OC dla wszystkich wymienionych pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica pok. nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica pok. nr 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie