Charsznica: Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy
Numer ogłoszenia: 52614 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją elektrowni fotowoltaiczno- kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków oraz uzyskanie określonych wskaźników rezultatu dla inwestycji. 2.Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę osiągnięcia następujących wskaźników: - Moc zainstalowana (energia odnawialna:słoneczna): 89,7kWp - Minimalna ilość wytworzonej energi elektyrcznej w skali jednego roku nie mniej niż 84 359kWh przez kolejne 5 lat od dnia protokolarnego odbioru końcowego. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu: Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji b. wykonanie konstrukcji pod panele pv i pvt, c. montaż modułów fotowoltaicznych, d. montaż modułów kogeneracyjnych pvt, e. montaż inwerterów, f. montaż okablowania, rozdzielnic i zabezpieczeń elektrycznych, g. montaż układów pomiarowych i sterujących, h. montaż armatury, i. montaż orurowania, j. wykonanie instalacji odgromowej k. sprawdzenie i uruchomienie instalacji, l. zgłoszenie instalacji do Zakładu Energetycznego, m. oddanie do użytkowania instalacji,. n. dokumentacja powykonawcza Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik do SIWZ i będące jej integralną częścią. 4.W przypadku, gdy dokumentacja projektowa, przedmiary, opis techniczny, specyfikacja techniczna jak i zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazują dla niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie - Zamawiający informuje, że wszystkie użyte w opisie nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia minimalnych parametrów technicznych i jakościowych materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe poprzez wskazanie nazw materiałów i urządzeń - należy przez to rozumieć możliwość zastosowania materiałów równoważnych, tzn. o porównywalnych parametrach techniczno-jakościowych (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku - Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn.zm). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z zastosowaniem materiałów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w STWiOR oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, opisywanym przez Zamawiającego, ma obowiązek udowodnić, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar pełni rolę informacyjną. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji projektowej w ramach zamówienia wykona również powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót (jeżeli będą wymagane)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2, 45.30.00.00-0, 09.33.11.00-9, 09.33.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00PLN w formie określonej w art. 45 ust.6 - prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, parafowany wzór umowy,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.charsznica.pl / www.bip.charsznica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Charsznica( Urząd Gminy Charsznica) ul.Kolejowa 20 32-250 Charsznica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Gmina Charsznica (Urząd Gminy Charsznica) ul.Kolejowa 20 32-250 Charsznica pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 7.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie