Numer ogłoszenia: 61546 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61258 - 2013 data 14.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, fax. 41 3836240.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: