Charsznica: Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica
Numer ogłoszenia: 371432 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324472 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Charsznicy, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica, woj. małopolskie, tel. 41 3836110; 3836067, faks 41 3836240.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica realizowanego przez Gminę Charsznica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę dwóch placów zabaw: - w Zespole Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie - Charsznicy - Szkoła Podstawowa, - w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Oddział Przedszkolny w Uniejowie Rędzinach o nawierzchni bezpiecznej, elastyczne płyty na bazie granulatów gumowych SBR i EPDM wraz z urządzeniami zabawowymi oraz doposażenie dwóch istniejących placów zabaw w Szkole Podstawowej w Swojczanach w urządzenia zabawowe oraz Zespole Szkół w Tczycy - Szkoła Podstawowa w urządzenia zabawowe oraz bezpieczną nawierzchnię Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno użytkowy stanowiący część III SIWZ., oraz specyfikacja na dostawy i montaż urządzeń doposażających dwa place zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni stanowiący część IV SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 71.32.00.00-7, 45.23.32.59-6, 45.34.20.00-6, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 161782,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ