OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WITOWICE - II ETAP cz.II. - SIEĆ WODOC.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

SIEĆ WODOCIĄGOWA - 3.003 mb - WIEŚ: WITOWICE - II ETAP cz. II

1

1.CZ. I. ROBOTY ZIEMNE

 

 

 

1 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - na rozkop

m3

 

 

 

5316

m3

5316.000

 

 

 

 

RAZEM

5316.000

2 d.1

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

 

 

 

591

m3

591.000

 

 

 

 

RAZEM

591.000

3 d.1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV - wykop o ścianach pionowych

m3

 

 

 

183

m3

183.000

 

 

 

 

RAZEM

183.000

4 d.1

Ręczne wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

 

 

 

20

m3

20.000

 

 

 

 

RAZEM

20.000

5 d.1

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

 

 

 

450

m2

450.000

 

 

 

 

RAZEM

450.000

6 d.1

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

5499

m3

5499.000

 

 

 

 

RAZEM

5499.000

7 d.1

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

591

m3

591.000

 

 

 

 

RAZEM

591.000

8 d.1

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

 

 

 

20

m3

20.000

 

 

 

 

RAZEM

20.000

2

Cz. II. ROBOTY MONTAŻOWE

 

 

 

9 d.2

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm

m

 

 

 

3003

m

3003.000

 

 

 

 

RAZEM

3003.000

10 d.2

Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm

kpl.

 

 

 

18

kpl.

18.000

 

 

 

 

RAZEM

18.000

11 d.2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.80 mm montowane sprzętem ręcznym - typu Hawle lub równoważne

kpl.

 

 

 

1

kpl.

1.000

 

 

 

 

RAZEM

1.000

12 d.2

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane sprzętem ręcznym - typu Hawle lub równoważne

kpl.

 

 

 

4

kpl.

4.000

 

 

 

 

RAZEM

4.000

13 d.2

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.80 mm FW-80 - 1 szt FF 80/300 - 18 szt Razem 19 szt

szt.

 

 

 

19

szt.

19.000

 

 

 

 

RAZEM

19.000

14 d.2

Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.100 mm FW - 100 - 40 szt T 100/80 - 17 szt FFR 100/80 - 2 szt Razem - 59 szt

szt.

 

 

 

59

szt.

59.000

 

 

 

 

RAZEM

59.000

15 d.2

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe bloki oporowe - 30 szt x 0,30 x 0,40 x 0,60 = 2,16 płytki pod hydranty- 18 x 0,50 x 0,50 x 0,10 = 0,45 płytki na zasuwach 23szt x 0,50 x 0,50 x 0,07 = 0,40 Razem - 3,01

m3

 

 

 

3.01

m3

3.010

 

 

 

 

RAZEM

3.010

16 d.2

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr.nominalnej do 100 mm

prob.

 

 

 

15

prob.

15.000

 

 

 

 

RAZEM

15.000

17 d.2

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm

odc.200m

 

 

 

15

odc.200m

15.000

 

 

 

 

RAZEM

15.000

18 d.2

Oznakowanie zasuw w węzłach tabliczkami na słupku betonowym

kpl.

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

RAZEM

5.000

19 d.2

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 200 mm - malowanie hydrantów p.pożarowych 18 szt x 1,20 = 21,60mb

m

 

 

 

21.60

m

21.600

 

 

 

 

RAZEM

21.600

20 d.2

Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm - właczenie istn. ruroc. w W.8a

m

 

 

 

3

m

3.000

 

 

 

 

RAZEM

3.000

21 d.2

Montaż rury osłonnej dwudzielnej typu AROT o średnicy 50 mm na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych

m

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

RAZEM

12.000

22 d.2

Montaż rury osłonnej dwudzielnej typu AROT o średnicy 83 - 110 mm na istniejących rurociągach sieci gazowej 10 x 3,0 = 30 mb

m

 

 

 

30

m

30.000

 

 

 

 

RAZEM

30.000

23 d.2

Oznakowanie skrzyżowań sieci wodociągowej z istniejącą siecią gazową - słupkiem betonowym

szt

 

 

 

10

szt

10.000

 

 

 

 

RAZEM

10.000

24 d.2

Montaż kołnierza ślepego stalowego o średnicy 80 mm w W7 wraz z robotami ziemnymi - odcięcie dopływu wody do starej sieci wodociągowej AC

szt

 

 

 

1

szt

1.000

 

 

 

 

RAZEM

1.000

3

CZ. III. PRZEJŚCIA PRZEZ DROGI 5 szt/ 40mb

 

 

 

25 d.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III-IV - wykop komór przewiertowych głęb. 2,0 m szer. dna 2,0 mb nach. skarp 1:0,6

m3

 

 

 

288

m3

288.000

 

 

 

 

RAZEM

288.000

26 d.3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - wykop komór przewiertowych jw.

m3

 

 

 

32

m3

32.000

 

 

 

 

RAZEM

32.000

27 d.3

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

 

 

 

288

m3

288.000

 

 

 

 

RAZEM

288.000

28 d.3

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na odl.do 3 m

m3

 

 

 

38

m3

38.000

 

 

 

 

RAZEM

38.000

29 d.3

Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.219 mm w gruntach kat.III-IV z montażem rur sołonnych PE o średnicy 250 mm

m

 

 

 

40

m

40.000

 

 

 

 

RAZEM

40.000

30 d.3

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 250 mm; rury przewodowe o śr. nom. 110 mm;

kpl.

 

 

 

5

kpl.

5.000

 

 

 

 

RAZEM

5.000